Privacyverklaring Stichting Diabest

1 maart 2019

Je privacy is voor Stichting Diabest van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

• Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Deelnemers Diabest expedities allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen heeft of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Diabest.

Afhandelen inschrijving.

Wanneer je, je bij ons inschrijft, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze inschrijving correct en als boven beschreven af te kunnen handelen.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, medische gegevens, medicatie, voorgeschiedenis, behandelaar, contactgegevens achterblijvers, inspanningstest, evaluatie data en . Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar nadat je inschrijving en de expeditie waaraan je mogelijk meedoet is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het correct begeleiden van deelnemers en kandidaat deelnemers werken wij samen met: de internist en de diabetes verpleegkundige die verbonden `zijn aan Diabest. Daarnaast kunnen we je eigen behandelaar raadplegen en op de hoogte stellen van voor de behandeling relevante gegevens. We overleggen dit vooraf met je.

Verzenden van nieuwsbrieven Wij hebben een nieuwsbrief waarmee je op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en bijzonderheden van de expeditie waarop jij je hebt ingeschreven. Je wordt bij inschrijving toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze voorgenomen expeditie.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat de expeditie van dat jaar is afgelopen.

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Reclame Wij willen jou graag reclame sturen over activiteiten van Diabest en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

• per e-mail

• per telefoon

Je kunt hier op ieder moment bezwaar tegen maken. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

• Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

• Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.

• Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Stichting Diabest Boromir 7 5663SK Geldrop info@diabest.nl